//Bora Obradović

Bora Obradović
Savetnik

Bora Obradović je diplomirani inženjer elektrotehnike sa akademskim zvanjem specijaliste tehničkih nauka i specijaliste upravljanja malim i srednjim preduzećima. Radio je kao odgovorni projektant u velikom broju idejnih i glavnih projekata u oblasti napajanja električnom energijom i sistemima automatskog upravljanja. Poseduje široko iskustvo u projektovanju i konceptualizaciji energetski efikasnih sistema, što obuhvata sistem za štedno upravljanje komunalnim sistemima (optimizacija pumpi, transformacije otpada u energiju, kompenzaciju reaktivne snage, javno osvetljenje sa štednim lampama), projekte u zgradarstvu i sisteme obnovljive energije.

Poseduje bogato iskustvo u inženjerskim radovima komunalne infrastrukture, proceni stanja postojećih komunalnih sistema i planiranju aktivnosti na njihovoj rehabilitaciji i restrukturiranju. Radio je na planiranju održivog upravljanja javnim komunalnim preduzećima, učešću građana i formiranju servisa korisnicima usluga opštinskih komunalnih preduzeća.

U okviru oblasti zaštite životne sredine radio je na planiranju i pomoći organizovanja modela učešća lokalnih vlasti u obezbeđenju komunalnih usluga, identifikaciji, pripremi, evaluaciji i vođenju projekata i izradi analiza uticaja projekata na životnu sredinu u oblasti vodosnabdevanja, kanalisanja i tretmana otpadnih voda i sistema napajanja električnom energijom.

2018-07-26T11:51:58+00:00