Česta pitanja

//Česta pitanja
Česta pitanja 2018-07-26T13:26:59+00:00

Koji su najčešći uzroci izbijanja požara?

Požar je nekontrolisani proces gorenja koji nanosi materijalnu štetu ili ugrožava ljudske živote.

Najčešći uzroci požara su:

 • Neisprvne električne instalacije,
 • Neispravni električni uređaji,
 • Pregrevanje električnih potrošača (grejalice, punjači za telefon, električni rešoi i sl.),
 • Neispravne gasne instalacije (creva i ventili na čeličnim bocama),
 • Nepažnja prilikom korišćenja otvorenog plamena (čest uzrok pozara u stambenim objektima i na otvorenom prostoru – šumski požari),
 • Neispravne i nekontrolisane gromobranske instalacije,
 • Nepridržavanje propisanih mera zaštite od požara prilikom izvođenja radova zavarivanja, rezanja i lemljenja.

Ko je odgovoran za sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara u firmi?

Lice stručno osposobljeno za zaštitu od požara je odgovorno za sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara.

Privredno društvo odnosno pravno lice može za obavljanje poslova sprovođenja propisima utvrđenih preventivnih mera zaštite od požara, ugovorom angažovati drugo privredno društvo odnosno pravno lice, u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.

Lica koja rade na poslovima zaštite od požara moraju biti stručno osposobljena, što se dokazuje pisanim putem. Stručna osposobljenost podrazumeva položen stručni ispit iz oblasti zaštite od požara.

Kako da znam kojoj kategoriji ugroženosti od požara pripada naša firma?

U cilju utvrđivanja odgovarajuće organizacije  i prduzimanja mera potrebnih za uspešno sprovođenje mera zaštite od požara Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši kategorizaciju, a na osnovu Uredbe o razvrstavanju objekata, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara.

Objekti, delatnosti i zemljišta razvrstavaju se u sledeće kategorije:

 • sa visokim rizikom od izbijanja požara – prva kategorija ugroženosti od požara (npr. objekti ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladištaju zapaljive tečnostičija temperatura paljenja iznosi ispod38̊ C ili zapaljivi gasovi …)
 • sa povećanim rizikom od izbijanja požara – druga kategorija ugroženosti od požara (npr. javni poslovni objekti u kojima se okuplja od 200 do 500 lica)
 • sa izvesnim rizikom od izbijanja požara – treća kategorija ugroženosti od požara (npr. javni poslovni objekti u kojima se okuplja do 200 lica, visoki stambeni objekti koji nisu razvrstani  po drugom kriterijumu, otvoreni sportski stadioni i ..

Koje su zakonske obaveze za firme u I,II i III kategoriji ugroženosti od požara?

Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta sa visokim rizikom od izbijanja požara razvrstava se u prvu kategoriju ugroženosti od požara, obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara, obezbedi tehnički opremljenu i obučenu vatrogasnu jedinicu sa potrebnim brojem vatrogasaca i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara. Ministar nadležan za unutrašnje poslove propisuje potrebnu tehničku opremljenost vatrogasne jedinice i broj vatrogasaca.

Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta sa povećanim rizikom od izbijanja požara razvrstava se u drugu kategoriju ugroženosti od požara, obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara i stalno dežurstvo sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara. Ministar nadležan za unutrašnje poslove takođe propisuje potreban broj lica stručno osposobljenih za sprovođenje zaštite od požara.

Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta sa izvesnim rizikom od izbijanja požara razvrstava se u treću kategoriju ugroženosti od požara, obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara.

Šta su poslovi referenta zaštite od požara?

Poslovi referenta zaštite od požara:

 • Prati zakonske i druge obaveze iz oblasti zaštite od požara i pismeno obaveštava Direktora pravnog lica, sa stručnog aspekta, o ispunjavanju istih,
 • Na osnovu snimljenog stanja izrađuje predlog mera za otklanjanje uočenih nedostataka sa aspekta zaštite od požara,
 • Uočava sve nedostatke i pronalazi način za najbolje i ekonomski najisplativije rešavanje uočenih nedostataka,
 • Vrši redovne obilaske poslovnog objekta i kontroliše sprovođenje utvrđenih ili naloženih mera zaštite od požara, neposredno i posredno preko Odgovornih lica,
 • Dostavlja redovne izveštaje o stanju zaštite od požara u poslovnom objektu, na osnovu redovnih obilazaka,
 • Pruža pomoć u organizaciji izvršavanja mera naloženih inspekcijskim organima iz oblasti zaštite od požara,
 • Vrši osnovnu obuku zaposlenih i proveru znanja u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara,
 • Vodi računa o zakonskim rokovima kontrole i servisa protivpožarnih aparata, hidranata, stabilnih sistema za gašenje požara i stabilnih sistema za dojavu požara i vodi sve potrebne evidencije,
 • Redovno sarađuje sa Inspekcijama zaštite od požara i drugim nadležnim institucijama.

 Da li svi privredni subjekti moraju da urade Pravila zaštite od požara?

Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik poslovnih, industrijskih i objekata javne namene i slobodnostojećih garaža, a koji nisu u obavezi da imaju Plan zaštite od požara, kao objekata u trećoj kategoriji ugroženosti od požara, i stambene zgrade donose Pravila zaštite od požara u skladu sa članom 28. Zakona  o zaštiti od požara.

Čemu služi Plan evakuacije?

Plan evakuacije služi da se zaposleni ili zatečena lica u privrednom subjektu ili objektima druge namene upoznaju sa putevima bezbedne evakuacije, rasporedom i tipom protivpožarnih aparata, hidranata, ručnih javljača požara kao i položajem Glavnog razvodnog ormara (GRO)  i razvodne table (RT).

Da li je  neophodno da u firmi imamo protivpožarne aparate i koje?

U prostoru privrednog društva potrebno je da se ima određen broj protivpožarnih aparata. Broj i tip protivpožarnih aparata određuje se na osnovu površine štićenog prostora i požarnog opterećenja.

Zašto se rade periodična ispitivanja mobilne opreme za početno gašenje požara ?

Periodična ispitivanja mobilne opreme za gašenje početnog požara vrši se radi sticanja uvida u ispravnost iste.

Periodično ispitivanje  mobilne opreme za gašenje početnog požara vrši se u propisanim vremenskim razmacima, jednom u šest meseci.

Zašto se rade periodična ispitivanja stabilnog sistema za dojavu požara?

Instalacije i uređaji za automatsko otkrivanje i dojavu požara, moraju se održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju, sprovođenjem odredbi tehničkih propisa, standarda i uputstava proizvođača u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.

Periodična ispitivanja se rade da bi stabilni sistem sigurno reagovao u slučaju izbijanja požara i izvršio dojavu zvučnim signalom.

Koje ostale sisteme zaštite od požara treba periodično da ispitujemo?

Ostali sistemi zašite od požara koje periodično ispitujemo:

 • Stabilni sistem za gašenje požara
 • Sistem za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova
 • Instalacije u zonama opsnosti od eksplozija
 • Instalacije za odvođenje dima i toplote

Kada se vrši obuka radnika iz oblast zaštite od požara?

Osnovna obuka iz oblasti zaštite od požara organizuje se za sve zaposlene odmah po stupanju na rad, a najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na rad.

Provera znanja zaposlenih vrši se jednom u tri godine.

Zaposleni su dužni da prisustvuju obuci i proveri znanja iz oblasti zaštite od požara i da se u radu pridržavaju propisanih uputstava, upozorenja, zabrana, mera zaštite od požara, kao i da u slučaju požara pristupe gašenju požara.

Ko vrši nadzor nad primenom Zakona o zaštiti od požara?

Nadzor nad izvršavanjem odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega vrši Ministarstvo preko inspektora.  U toku inspekcijskog nadzora ovlašćeni inspektori koriste  kontrolne liste. Kontrolne liste su dokumenti koji sadrže spisak prioritetnih pitanja provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena. Po završetku inspekcijskog nadzora, kontrolna lista čini sastavni deo zapisnika.

Inspekcijski nadzor, prema vrsti, može biti redovan, vanredan, kontrolni i dopunski.

Redovan inspekcijski nadzor vrši se prema planu inspekcijskog nadzora.

Vanredan inspekcijski nadzor vrši se: kada je neophodno da se, saglasno delokrugu inspekcije, preduzmu hitne mere radi sprečavanja ili otklanjanja neposredne opasnosti po život ili zdravlje ljudi, imovinu, prava i interese zaposlenih i radno angažovanih lica, privredu, životnu sredinu, biljni ili životinjski svet, javne prihode, nesmetan rad organa i organizacija, komunalni red ili bezbednost; kada se posle donošenja godišnjeg plana inspekcijskog nadzora proceni da je rizik visok ili kritičan ili promene okolnosti; kada takav nadzor zahteva nadzirani subjekat; kada se postupa po predstavci pravnog ili fizičkog lica.

Kontrolni inspekcijski nadzor vrši se radi utvrđivanja izvršenja mera koje su predložene ili naložene nadziranom subjektu u okviru redovnog ili vanrednog inspekcijskog nadzora.

Dopunski inspekcijski nadzor vrši se po službenoj dužnosti ili povodom zahteva nadziranog subjekta, radi utvrđivanja činjenica koje su od značaja za inspekcijski nadzor, a koje nisu utvrđene u redovnom, vanrednom ili kontrolnom inspekcijskom nadzoru, s tim da se može izvršiti samo jedan dopunski inspekcijski nadzor, u roku koji ne može biti duži od 30 dana od okončanja redovnog, vanrednog ili kontrolnog inspekcijskog nadzora.

Da li su i zaposleni dužni da učestvuju u gašenju požara?

Zakonska je obaveza svakog zaposlenog da u slučaju pojave požara odmah pristupi gašenju požara.

Ovo je samo deo najčešćih pitanja, na koje smo vam dali odgovor. Ukoliko imate pitanja koja nisu obuhvaćena ovim pregledom, uvek vam stojimo na raspolaganju. Kontaktirajte nas i dobićete odgovor u najkraćem roku.