Pregled propisa u oblasti zaštite životne sredine

//Pregled propisa u oblasti zaštite životne sredine
Pregled propisa u oblasti zaštite životne sredine 2018-07-27T10:14:02+00:00
 1. Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“ br. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016)
 2. Zakon o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010, 14/2016)
 3. Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009)
 4. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/2004, 36/2009)
 5. Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/2004, 88/2010)
 6. Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. glasnik RS“ br. 135/2004, 25/2015)
 7. Zakon o zaštiti vazduha („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009, 10/2013)
 8. Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredinti („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010)
 9. Zakon o hemikalijama („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012, 25/2015)
 10. Zakon o biocidnim proizvodima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 25/2015)
 11. Zakon o zaštiti zemljišta („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 25/2015)
 12. Zakon o vodama („Sl. glasnik RS“ br. 30/2010, 93/2012, 101/2016)
 13. Zakon o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010)
 14. Zakon o zaštiti od nejonizojućih zračenja („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009)
 15. Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009, 93/2012)
 16. Pravilnik o sadržini obaveštenja o novom seveso postrojenju odnosno kompleksu, postojećem seveso postrojenju, odnosno kompleksu i o trajnom prestanku rada seveso postrojenja, odnosno kompleksa („Sl. glasnik RS“ br. 41/2010)
 17. Pravilnik o Listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa („Sl. glasnik RS“ br. 41/2010, 51/2015)
 18. Pravilnik o sadržini politike prevencije udesa i sadržini i metodologiji izrade Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa („Sl. glasnik RS“ br. 41/2010)
 19. Pravilnik o metodologiji za izradu projekata sanacije i remedijacije („Sl. glasnik RS“ br. 74/2015)
 20. Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim gumama („Sl. glasnik RS“ br. 104/2009, 81/2010)
 21. Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“ br. 56/2010)
 22. Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima („Sl. glasnik RS“ br. 71/2010)
 23. Pravilnik o postupanju sa otpadom koji sadrži azbest („Sl. glasnik RS“ br. 75/2010)
 24. Pravilnik o postupanju sa uređajima i otpadom koji sadrži RSV („Sl. glasnik RS“ br. 37/2011)
 25. Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 78/2010)
 26. Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada („Sl. glasnik RS“ br. 92/2010)
 27. Pravilnik o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima („Sl. glasnik RS“ br. 86/2010)
 28. Pravilnik o načinu i postupku za upravljanje otpadnim fluorescentnim cevima koje sadrže živu („Sl. glasnik RS“ br. 97/2010)
 29. Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim vozilima („Sl. glasnik RS“ br. 98/2010)
 30. Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije („Sl. glasnik RS“ br. 98/2010)
 31. Pravilnik o listi električnih i elektronskih proizvoda, merama zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektronske opreme koja sadrži opasne materije, načinu i postupku upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda („Sl. glasnik RS“ br. 99/2010)
 32. Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog obaveštenja, načinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje („Sl. glasnik RS“ br. 17/2017)
 33. Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 69/2005)
 34. Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke („Sl. glasnik RS“ br. 72/2010)
 35. Pravilnik o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru („Sl. glasnik RS“ br. 1/2013)
 36. Pravilnik o načinu vođenja evidencije o hemikalijama („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011)
 37. Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista („Sl. glasnik RS“ br. 100/2011)
 38. Uputstvo o utvrđivanju preventivnih mera za bezbedno čuvanje, skladištenje, odnosno korišćenje naročito opasnih hemikalija („Sl. glasnik RS“ br. 6/2017)
 39. Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („Sl. glasnik RS“ 104/2009)
 40. Pravilnik o granicama radioaktivne kontaminacije lica, radne i životne sredine i načinu sprovođenja dekontaminacije („Sl. glasnik RS“ br. 38/2011)
 41. Pravilnik o upravljanju radioaktivnim otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 60/2011)
 42. Pravilnik o granicama izlaganja jonizujućim zračenjima i merenjima radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima („Sl. glasnik RS“ br. 86/2011)
 43. Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola („Sl. Glasnik RS“ br. 84/2005)