Opšti akti

Poštovanje propisa za bezbednost i zdravlje na radu nije samo zakonska obaveza, već investicija da zaposleni budu uspešni i efikasni.

U skladu sa pozitivnim zakonskim propisima imamo stručni tim koji je specijalizovan za izradu opštih akata od kojih izdvajamo:

  • Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
  • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
  • Opšti Akt u vezi sa bezbednošću i zdravlju na radu prilikom obavljanja rada na daljinu/rada od kuće

Opšti Akti su dokumenta koja bliže uređuju neku oblast u poslovanju. Neki opšti akti su zakonima propisani kao obavezni (npr. opšti akt iz bezbednosti i zdravlja na radu – “Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu”, ili opšti akt koji se skraćeno naziva sistematizacija, a pun naziv je “Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta”, ili “Pravilnik o radu” kao opšti akt i dr.).

Osim obaveznih, zakonom propisanih opštih akata, poslodavac može i sam, u skladu sa potrebama u svojoj organizaciji da donese opšti akt – Pravilnik o bilo čemu što je potrebno i značajno da u procesu rada bliže i detaljnije uredi (npr. “Pravilnik o rukovanju sa opasnim materijama” – za poslodavce koji proizvode, skladište ili prevoze opasne materije, “Pravilnik o nabavci, koriščćenju i otpisu sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu” i dr.).

Stojimo Vam na raspolaganju za konsultacije i izradu opštih akata!

Bezbedan rad je preduslov za uspešan biznis.

Bezbednost u procesu rada je jedan od najvažnijih aspekata uspešnih poslovnih aktivnosti i ne sme se zanemariti.

Tim JOB d.o.o. ima rešenje

Svakom od vas pristupamo individualno, u skladu sa vašim potrebama i zahtevima. U pravo vreme, na pravom mestu!

Pouzdan partner za budućnost Vašeg biznisa.

Početne konsultacije su neobavezne i besplatne.