Usluge koje pružamo

JOB d.o.o. – Potpuna usluga bezbednosti i zdravlja na radu od planiranja do procene rizika, preko edukativnih radionica do same izvedbe projekata.

Bezbednost i zdravlje na radu – BZR

 • Poslovi Lica za bezbednost i zdravlje na radu – mesečni servis
 • Izrada Akta o proceni rizika za radna mesta u radnoj okolini
 • Izrada Programa osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
 • Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad i periodične provere osposobljenosti
 • Treninzi za rukovodstvo i zaposlene – prava, obaveze, odgovornosti i interne procedure iz oblasti BZR
 • Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Izrada elaborata o uređenju gradilišta – za građevinske firme
 • Izrada zakonom propisanih evidencija iz oblasti BZR
 • Izrada uputstava za bezbedan i zdrav rad u skladu sa potrebama radnih procesa i opreme koja se koristi
 • Izrada programa unapređenja sistema bezbednosti i zdravlja na radu
 • Podrška u obeležavanju radnih i pomoćnih prostorija odgovarajućim oznakama i upozorenjima
 • Organizovanje pregleda i ispitivanja električnih instalacija niskog napona
 • Organizovanje pregleda i provere opreme za rad
 • Organizovanje pregleda i ispitivanja gromobranskih instalacija
 • Organizovanje ispitivanja mikroklime i osvetljenosti u radnoj okolini
 • Organizovanje ispitivanja buke i vibracija
 • Organizovanje ispitivanja koncentracije prašine u radnoj okolini
 • Organizovanje ispitivanja hemijskih štetnosti u radnoj okolini
 • Organizovanje ispitivanja štetnih zračenja – osim jonizujućih
 • Organizovanje prethodnih i periodičnih lekarskih pregleda za zaposlene na radnim mestima sa povećanim rizikom
 • Organizovanje periodičnih pregleda vida za zaposlene koji koriste opremu za rad sa ekranom
 • Organizovanje periodičnih lekarskih pregleda za vozače
 • Organizovanje obuke iz prve pomoći
 • Podrška u nabavci ličnih zaštitinih sredstava i druge opreme u skladu sa Zakonom
 • Evaluacija sistema bezbednosti i zdravlja na radu – procena usklađenosti vašeg sistema BZR sa zakonskom regulativom i izrada plana unapređenja sistema
 • Obuka za polaganje stručnog ispita iz BZR

 

Zaštita od požara – ZOP

 • Konsultanstke usluge iz oblasti zaštite od požara – mesečni servis (stručno osposobljeno lice za sprovođenje zaštite od požara)
 • Konsalting iz oblasti zaštite od požara (savetovanje pri izboru sistema i sredstava za dojavu i gašenje požara)
 • Evaluacija Sistema zaštite od požara – procena usklađenosti vašeg sistema ZOP sa zakonskom regulativom i izrada plana unapređenja sistema
 • Izrada Pravila zaštite od požara sa planom evakuacije i uputstvom za postupanje u slučaju požara
 • Izrada uputstava iz oblasti zaštite od požara u skladu sa potrebama radnih procesa i opreme koja se koristi
 • Izrada Programa osnovne obuke radnika iz zaštite od požara
 • Održavanje osnovne obuke radnika iz zaštite od požara sa proverom znanja
 • Treninzi za rukovodstvo i zaposlene – prava, obaveze, odgovornosti i interne procedure iz oblasti ZOP
 • Izvođenje vežbe evakuacije
 • Organizovanje pregleda i ispitivanja električnih instalacija niskog napona
 • Organizovanje pregleda i ispitivanja gromobranskih instalacija
 • Organizovanje periodičnih pregleda opreme za početno gašenje požara
 • Organizovanje periodičnih pregleda opreme za dojavu požara
 • Organizovanje ispitivanja i provere nužnog funkcionalnog osvetljenja (panik rasvete)
 • Organizovanje ispitivanja statičkog naelektrisanja
 • Organizovanje pregleda i ispitivanje ostale opreme u funkciji zaštite od požara
 • Podrška u nabavci aparata za gašenje požara i druge opreme za zaštitu od požara u skladu sa Zakonom.

 

Zaštita životne sredine

 • Izrada Studije o proceni uticaja zatečenog stanja (za postojeća postrojenja) ili Studije o proceni uticaja na životnu sredinu (za nova postrojenja)
 • Konsalting iz oblasti upravljanja otpadom
 • Izrada Plana upravljanja otpadom
 • Izrada Plana zaštite od udesa
 • Izrada dokumentacije za dobijanje dozvole za upravljanje otpadom
 • Izrada Plana zbrinjavanja u hemijskim akcidentima
 • Izrada bezbednosnog lista (MSDS)
 • Organizovanje ispitivanja buke u životnoj sredini

 

Zapošljavanje

 • Obaveštavanje o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje
 • Posredovanje pri zapošljavanju
 • Selekcija kadrova
 • Profesionalna orijentacija i savetovanje o izboru zanimanja
 • Organizovanje dodatnog obrazovanja i obuke, u skladu sa Zakonom
 • Sprovođenje programa i mera aktivne politike zapošljavanja
 • Posredovanje za zapošljavanje u inostranstvu
 • Izrada i implementacija projekta za upravljanje ljudskim resursima

 

Konsalting u oblasti standarda sistema menadžmenta

 • Implementacija sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001
 • Implementacija sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu
 • Implementacija sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001
 • Održavanje sistema menadžmenta
 • Interne provere

 

Ostalo

 • Izrada Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i drugih opštih akata za Vašu organizaciju.
 • Pozovite nas da Vam dostavimo našu najbolju ponudu!
 • Zahtev za ponudom

Bezbedan rad je preduslov za uspešan biznis.

Kompanije moraju da obezbede zdravo i sigurno okruženje za svoje radnike, kupce i partnere.

Tim JOB d.o.o. ima rešenje

Pridružite se našoj misiji: sa Vama stvaramo bezbedno i zdravo radno okruženje za sve.

Pouzdan partner za budućnost Vašeg biznisa.

Početne konsultacije su neobavezne i besplatne.