Zaštita od požara

Požari mogu da naprave ogromnu štetu, posebno u velikim preduzećima. Kako bi se obezbedili zaposleni i kompanija, razvoj strategije zaštite od požara je neophodan.

Donesite pravu odluku kada je u pitanju zaštita od požara i angažujte JOB! Svaki kompromis može vas koštati onog što je najdragocnije – života. Osnov zaštite od požara je prevencija – tehnička, organizaciona i normativna! Zaštita od požara predstavlja skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara, ako do istog dođe. Oblast zaštite od požara regulisana je Zakon o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni), kojim se uređuju i sledeća pitanja:
  • Sistem zaštite od požara
  • Prava i obaveze subjekata,
  • Planiranje i organizovanje zaštite od požara,
  • Organizacije vatrogasne službe,
  • Nadzor nad sprovođenjem ovog Zakona,
  • Druga pitanja od značaja za sistem zaštite od požara (opšte preventivne mere zaštite od požara, kaznene odredbe – kazne za nesprovođenje organizacije i preventivnih mera zaštite od požara…)
Osnovne obaveze pravnih lica u oblasti zaštite od požara svode se na odgovarajuću organizaciju zaštite od požara i opšte akte koje pravno lice mora da ima. Svi subjekti su dužni da organizuju sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenjem mera zaštite od požara i da obezbede adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara. Prema Zakonu o zaštiti od požara potrebno je da imenujete lice koje je stručno osposobljeno za sprovođenje zaštite od požara. Pravna lica su u obavezi da vode elektronsku evidenciju. U pravnim licima se vodi elektronska evidencija o raspoloživoj opremi, u kojoj svi uređaji moraju biti registrovani putem bar koda. Elektronska evidencija obavezno sadrži sve podatke iz izdatih isprava o izvršenom kontrolisanju opreme, uređaja i instalacija za gašenje požara i instalacija posebnih sistema, kao i sve promene na opremi, uređajima i instalacijama za gašenje požara i instalacija posebnih sistema (rashodi, kvarovi) i stanje njihove ispravnosti. Popis opreme u digitalnom formatu, odnosno elektronska baza podataka o opremi, uređajima i instalacijama iz stava 1. ovog člana mora biti dostupna u svakom trenutku i dostavlјena organizacionoj jedinici Ministarstva koja vrši nadzor u oblasti zaštite od požara i eksplozija. Oprema pravnog lica kojem se pružaju usluge, a koja mora biti evidentirana u elektronskoj bazi podataka je: 1) hidrantska mreža za gašenje požara; 2) mobilni uređaji za gašenje požara; 3) instalacija i uređaji za automatsko otkrivanje i dojavu požara; 4) uređaji za gašenje požara; 5) uređaji za detekciju eksplozivnih i zapalјivih gasova; 6) instalacija za odvođenje dima i toplote; 7) instalacija i uređaji u zonama opasnosti od eksplozije; 8) ostali stabilni sistemi (uglјen dioksid, pena, aerosoli i dr.); 9) protivpožarna klapna; 10) drugi uređaji i sistemi o kojima Ministarstvo vodi evidenciju. Takođe u pravnim licima vode se evidencije i o svim radovima vezanim za organizaciju i sprovođenje preventivnih mera, i to o: ⦁ Kategorizaciji objekta, delatnosti i zemljišta koje pravno lice koristi – obavlja, ⦁ Organizaciji i preventivnim merama zaštite koje pravno lice treba da sprovodi, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, ⦁ Izvršenoj osnovnoj obuci zaposlenih iz oblasti zaštite od požara i proveri znanja, ⦁ Ispitivanju protivpaničnog i nužnog osvetljenja, ⦁ Ispitivanju elektroinstalacija, mašinskih instalacija, gromobranskih instalacija, sistema komunikacije i veze, dizel agregata, liftovskih postrojenja i sl.

Pravo je zaposlenog da bude upoznat!

Zaposleni su dužni da se upoznaju sa svim opasnostima od izbijanja požara, da prisustvuju osnovnoj obuci iz zaštite od požara, da sprovode mere zaštite od požara, a u slučaju požara da pristupe gašenju požara. Nadzor nad sprovođenjem mera zaštite od požara vrši MUP preko inspektora. Inspekcijski nadzor može biti: osnovni, redovni, vanredni i kontrolni. Koja god da je vrsta nadzora, sačekajte ga spremno angažujući nas!

Koraci za sigurnu zaštitu od požara uz JOB d.o.o.

Zaštita od požara je važna za svako pravno lice. JOB d.o.o. će Vam omogućiti da pored ispunjene zakonske obaveze budete u potpunosti sigurni da ste minimalizovali rizik od požara.

Tim JOB d.o.o. ima rešenje

Sve zaposlene u JOB-u odlikuje stručnost, ljubaznost i potpuna odgovornost za sopstveni rad.

Pouzdan partner za budućnost Vašeg biznisa.

Početne konsultacije su neobavezne i besplatne.