Zaštita od požara

/Zaštita od požara
Zaštita od požara 2018-06-14T01:20:15+00:00

Donesite pravu odluku kada je u pitanju zaštita od požara i angažujte JOB!

Svaki kompromis može vas koštati onog što je najdragocnije – života.

Osnov zaštite od požara je prevencija – tehnička, organizaciona i normativna!

Zaštita od požara predstavlja skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara, ako do istog dođe.

Oblast zaštite od požara regulisana je Zakonom o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS” 111/09 i 20/15), kojim se uređuju i sledeća pitanja:

 • Sistem zaštite od požara
 • Prava i obaveze subjekata,
 • Planiranje i organizovanje zaštite od požara,
 • Organizacije vatrogasne službe,
 • Nadzor nad sprovođenjem ovog Zakona,
 • Druga pitanja od značaja za sistem zaštite od požara (opšte preventivne mere zaštite od požara, kaznene odredbe – kazne za nesprovođenje organizacije i preventivnih mera zaštite od požara…)

Osnovne obaveze pravnih lica u oblasti zaštite od požara svode se na odgovarajuću organizaciju zaštite od požara i opšte akte koje pravno lice mora da ima.

Svi subjekti su dužni da organizuju sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenjem mera zaštite od požara i da obezbede adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara.

 

Prema Zakonu o zaštiti od požara potrebno je da imenujete lice koje je stručno osposobljeno za sprovođenje zaštite od požara.

 

U pravnim licima vode se evidencije o svim sredstvima, opremi, uređajima, njihovom ispitivanju, servisiranju i kontroli, kao i svim radovima vezanim za organizaciju i sprovođenje preventivnih mera, i to o:

 • Kategorizaciji objekta, delatnosti i zemljišta koje pravno lice koristi – obavlja,
 • Organizaciji i preventivnim merama zaštite koje pravno lice treba da sprovodi, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima,
 • Izvršenoj osnovnoj obuci zaposlenih iz oblasti zaštite od požara i proveri znanja,
 • Izvršenom servisiranju – kontrolnom ispitivanju aparata za gašenje požara, hidranata i ostalih sredstava i opreme,
 • Ispitivanju stabilne instalacije i uređaja za otkrivanje, dojavu i gašenje požara, detekciju zapaljivih para, gasova i prašina,
 • Ispitivanju protivpaničnog i nužnog osvetljenja,
 • Ispitivanju elektroinstalacija, mašinskih instalacija, gromobranskih instalacija, sistema komunikacije i veze, dizel agregata, liftovskih postrojenja.

Pravo je zaposlenog da bude upoznat!

Zaposleni su dužni da se upoznaju sa svim opasnostima od izbijanja požara, da prisustvuju osnovnoj obuci iz zaštite od požara, da sprovode mere zaštite od požara, a u slučaju požara da pristupe gašenju požara.

Nadzor nad sprovođenjem mera zaštite od požara vrši MUP preko inspektora.

Inspekcijski nadzor može biti: osnovni, redovni, vanredni i kontrolni.

Koja god da je vrsta nadzora, sačekajte ga spremno angažujući nas!