ISO 45001

ISO standardi su međunarodno priznate norme kojima se definišu pravila za kvalitet proizvodnje, proizvoda ili usluga.

Standard ISO 45001 je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu. On prati i kontroliše potencijalne rizike koji imaju uticaj na bezbednost i zdravlje zaposlenih, njihovih poslovnih partnera, kao i svih ostalih lica, koja su se po bilo kom osnovu zatekla u radnoj okolini.
ISO 45001 pruža smernice za podsticanje kompanije na efikasno upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu, kao i o stvaranju svesti o značaju zdravlja, i promociji važnosti preduzimanja preventivnih mera i aktivnosti.
Uvođenje sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu stavlja se akcenat na preventivi, a ne na korektivnim merama.
Sve opasnosti i štetnosti po bezbednost radnika, koje se mogu javiti, potrebno je predvideti, identifikovati i doneti mere za eliminaciju ili bar smanjenje rizika.
Uvek je bolje sprečiti nego lečiti, pa aktivnosti na prevenciji mogućih rizka, nemaju cenu.
Implementiranjem ISO 45001 obezbeđuje se zaštita zdravlja na radu zaposlenih, unapređuje se i održava nivo fizičke, mentalne i društvene bezbednosti radnika svih zanimanja, a sprečava se i njihovo povređivanje.
Usklađuju se radni procesi kompanije sa zakonskim propisima i poboljšavaju odnosi sa državnim organima (inspekcijama), čime se štiti kompanija od neželjenih troškova, smanjenju se troškovi izazvani oštetama zaposlenima, omogućavaju se sklapanja povoljnijih ugovora sa osiguravajućim društvima, smanjuje se dužina bolovanja i odsustva sa posla.
Sve ovo utiče na poboljšanje opšte slike svake poslovne organizacije.
Mi smo tu, da zajedno sa Vama otklonimo ili bar svedemo na minimu sve rizike, sve ono što kvari ugled Vaše kompanije, sve ono za šta možete biti kažnjeni, sve što umanjuje profit vaše kompanije!
Tu smo da otkrijemo sve nepravilnosti i Vama ih predočimo.
Radimo u istom timu, naš cilj je uspeh Vaše kompanije i bezbednost Vaših radnika!

Bezbedan rad je preduslov za uspešan biznis.

Standardizacija je osnov da postanete konkurentni u tržišnoj utakmici.

Tim JOB d.o.o. ima rešenje

Naše znanje i iskustvo pokriva sve industrijske sektore.

Pouzdan partner za budućnost Vašeg biznisa.

Početne konsultacije su neobavezne i besplatne.