Pregled propisa BZR

Poštovanje propisa za bezbednost i zdravlje na radu nije samo zakonska obaveza, već investicija da zaposleni budu uspešni i efikasni.

ZAKONSKA REGULATIVA
ZAKONI

 • ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU ( „Sl. Glasnik RS“ 35/2023),
 • ZAKON O RADU („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018),
 • ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU („Sl. glasnik RS“, br. 25/2029 i 92/2023);
  Napomena: Član 277. Odredba člana 232. stav 1. tačka 24) u delu koji se odnosi na kontrolu finansijskih planova zdravstvenih ustanova iz Plana mreže primenjuje se od dana kada se steknu tehnički uslovi za vršenje kontrole.
 • ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI („Sl. glasnik RS“, br. 25/2019 i 92/2023 – autentično tumačenje);
  Napomena: Član 271 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, osim odredbe člana 115. stav 1. tačka 2) ovog zakona, koja se rimenjuje istekom 36 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
 • ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU („Sl. glasnik RS“, br. 25/2029 i 30/2010);
 • ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDKOM OSIGURANJU („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakoni, 85/2005, 101/2005 – dr. zakoni, 63/2006 – odluka USRS, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 – odluka US, 86/2019, 62/2021, 125/2022, 76/2023);
 • ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 53/2010, 10193/2011, 32/2013 – odluka US, 55/2014, 96/2015 – dr. zakoni, 9/2016 – odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – dr. zakoni, 87/2018, 23/2019, 128/2020 – dr. zakoni, 76/2023);
 • ZAKON O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU („Sl. glasnik RS“, br. 36/2010);
 • ZAKON O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA („Sl. glasnik RS“, br. 128/2014);
 • ZAKON O SMANJENJU RIZIKA OD KATASTROFA I UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018);
 • ZAKON O KRITIČNOJ INFRASTRUKTURI („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018);
 • ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU („Sl. glasnik RS“, br. („Sl. glasnik RS“, br. 104/2013, 42/2015, 87/2018);

UREDBE

 • UREDBA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU NA PRIVREMENIM I POKRETNIM GRADILIŠTIMA (“Sl. glasnik RS“, br. 14/2009, 98/2018, 35/2023);

PRAVILNICI

 • PRAVILNIK ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD NA RADNOM MESTU („Sl. glasnik RS“, br. 21/2009 i 1/2019);
 • PRAVILNIK O EVIDENCIJAMA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU („Sl. glasnik RS“, br. 62/2007 i 102/2015);
 • PRAVILNIK O OBEZBEĐIVANJU OZNAKA ZA BEZBEDNOST I/ILI ZDRAVLJE NA RADU („Sl. glasnik RS“, br. 95/2010, I 108/2017);
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PROCENE RIZIKA NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI („Sl. glasnik RS“, br. 72/2006, 84/2006 – isp., 30/2010 i 102/2015);
 • PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI RUČNOM PRENOŠENJU TERETA („Sl. glasnik RS“, br. 106/2009);
 • PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI KORIŠĆENJU OPREME ZA RAD SA EKRANOM („Sl. glasnik RS“, br. 106/2009, 93/2013 i 108/2017);
 • PRAVILNIK O POSTUPKU PREGLEDA I PROVERE OPREME ZA RAD I ISPITIVANJU USLOVA RADNE OKOLINE („Sl. glasnik RS“, br. 15/2023);
 • PRAVILNIK O LIČNOJ I ZAŠTITNOJ OPREMI („Sl. glasnik RS“, br. 23/2020);
 • PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI KORIŠĆENJU OPREME ZA RAD („Sl. glasnik RS“, br. 23/2009, 123/2012 i 102/2015, 101/2018 I 130/2021);
 • PRAVILNIK O PRETHODNIM I PERIODIČNIM LEKARSKIM PREGLEDIMA ZAPOSLENIH NA RADNOM MESTU SA POVEĆANIM RIZIKOM („Sl. glasnik RS“, br. 120/2007, 93/2008 i 53/2017);
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU IZDAVANJA OBRASCA IZVEŠTAJA O POVREDI NA RADU I PROFESIONALNOM OBOLJENJU („Sl. glasnik RS“, br. 72/2006, 84/2006 – isp., 4/72016, 106/2018, i 14/2019);
 • PRAVILNIK O NAČINU PRUŽANJU PRVE POMOĆI, VRSTI SREDSTAVA I OPREME KOJI MORAJU BITI OBEZBEĐENI NA RADNOM MESTU, NAČINU I ROKOVIMA OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIH ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI („Sl. glasnik RS“, br. 109/2016);
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU ZNAKA ZABRANE PUŠENJA I ZNAKA DA JE PUŠENJE DOZVOLJENO U ODREĐENOM PROSTORU, NAČINU ISTICANJA TIH ZNAKOVA, OBRASCU IZVEŠTAVANJA O POVREDI ZABRANE PUŠENJA, VRSTI POTREBNIH DOKAZA O PUŠENJU I NAČINU NA KOJI SU ONI PRIKUPLJENI I NA KOJI SE UTVRĐUJE PRISUSTVO DUVANSKOG DIMA U PROSTORU U KOME JE PUŠENJE ZABRANJENO, KAO I O OBRASCU ZA NAPLATU NOVČANE KAZNE NA LICU MESTA („Sl. glasnik RS“, br. 73/2010 i 89/2017);

 

Bezbedan rad je preduslov za uspešan biznis.

Bezbednost u procesu rada je jedan od najvažnijih aspekata uspešnih poslovnih aktivnosti i ne sme se zanemariti.

Tim JOB d.o.o. ima rešenje

Svakom od vas pristupamo individualno, u skladu sa vašim potrebama i zahtevima. U pravo vreme, na pravom mestu!

Pouzdan partner za budućnost Vašeg biznisa.

Početne konsultacije su neobavezne i besplatne.