Pregled propisa ZOP

Požari mogu da naprave ogromnu štetu, posebno u velikim preduzećima. Kako bi se obezbedili zaposleni i kompanija, razvoj strategije zaštite od požara je neophodan.

ZAKONSKA REGULATIVA ZOP

ZAKONI:

 

 1. ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni)

NAPOMENA: Dana 21. novembra 2018. godine prestaju da važe čl. 58. do 64. i čl. 66. do 72. Zakona o zaštiti do požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009 i 20/2015 – dalje: Zakon), stupanjem na snagu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) i član 65. Zakona, stupanjem na snagu Zakona o dobrovoljnom vatrogastvu („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).

Link: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_od_pozara.html

 

 1. ZAKON O ZAPALJIVIM I GORIVIM TEČNOSTIMA I ZAPALJIVIM GASOVIMA (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2015);

Link: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zapaljivim_i_gorivim_tecnostima
_i_zapaljivim_gasovima.html

 

 

 1. ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 95/2018 – dr. zakon i 35/2023);

Link: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_upravljanju_otpadom.html

 

 

 1. ZAKON O TRANSPORTU OPASNE ROBE (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2016, 83/2018, 95/2018 – dr. zakon i 10/2019 – dr. zakon);

Link: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_transportu_opasne_robe.html

 

 1. ZAKON O TRANSPORTU OPASNOG TERETA „Službenom glasniku RS“, br. 88/2010 od 23.11.2010. godine.

Zakon o transportu opasnog tereta

Zakon je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 88/2010 od 23.11.2010. godine. Dana 1.1.2017. godine prestao da važi, osim odredaba člana 37. koje nastavljaju da se primenjuju na transport opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju, čl. 66-73, člana 84. stav 1. tačka 17) i tač. 24)-32) i stav 2, člana 87. stav 1. tačka 3) i tač. 11)-21) i stav 2, kao i člana 89. tačka 20) i tač. 34)-53) – vidi: čl. 80. Zakona – 104/2016.

Link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://aktivasistem.com/zakoni/Zakon-O-Transportu-Opasnog-Tereta.pdf

 

 

 1. ZAKON O PROMETU EKSPLOZIVNIH MATERIJA (“Sl. list SFRJ”, br. 30/85, 6/89, 53/91, “Sl. list SFRJ”, br. 24/94, 28/96, i 68/2002 i “Sl. glasnik RS”, br. 101/2005 – dr. zakon);

Link: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-prometu-eksplozivnih-materija-republike-srbije.html

 

 1. UREDBA O RAZVRSTAVANJU OBJEKATA, DELATNOSTI I ZEMLJIŠTA U KATEGORIJE UGROŽENOSTI OD POŽARA (“Sl. glasnik RS”, br. 76/2010);

Link: https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_razvrstavanju_objekta_delatnosti_i_zemljista
_u_kategorije_ugrozenosti_od_pozara.html

 

 1. UREDBA O POKRETNOJ OPREMI POD PRITISKOM (“Sl. glasnik RS”, br. 120/2017);

Link: http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2018_01/t01_0019.htm

 

 1. UREDBA O MERAMA ZAŠTITE OD POŽARA PRI IZVOĐENJU RADOVA ZAVARIVANJA, REZANJA I LEMLJENJA (“Sl. glasnik SRS”, br. 50/79);

Link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.vatroival.com/doc/propisi/ZOP
/Uredba%20o%20merama%20za%C5%A1tite%20od%20po%C5%BEara%20pri
%20izvodenju%20radova%20
zavarivanja,%20rezanja%20i%20lemljenja.pdf

 

PRAVILNICI:

 

 

 1. PRAVILNIK O OPREMI POD PRITISKOM (“Sl. glasnik RS”, br. 114/2021);

Link: http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2021_12/SG_114_2021_008.htm

 

 1. PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU VISOKIH OBJEKATA OD POŽARA (“Sl. glasnik SRS”, br. 80/2015, 67/2017 i 103/2018);

Link: https://www.scribd.com/document/470792840/pravilnik-o-tehnickim-normativima-za-zastitu-visokih-objekata-od-pozara-pdf

 

 1. PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU SKLADIŠTA OD POŽARA I EKSPLOZIJA (“Sl. glasnik SRS”, br. 24/87);

Link: http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2004_02/t02_0125.htm

 

 

 1. PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA UREĐAJE ZA AUTOMATSKO ZATVARANJE VRATA ILI KLAPNI OTPORNIH PREMA POŽARU (“Sl. list SFRJ”, br. 35/80);

Link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.vatroival.com/doc/propisi/ZOP
/Pravilnik%20o%20tehnickim%20normativima%20za%20uredaje%20za%
20automatsko%20zatvaranje%
20vrata%20ili%20klapni%20otpornih%20prema%20po%C5%BEaru.pdf

 

 1. PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA SISTEME ZA ODVOĐENJE DIMA I TOPLOTE NASTALIH U POŽARU (“Sl. list SFRJ”, br. 45/83);

Link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.vatroival.com/doc/propisi/ZOP
/Pravilnik%20o%20tehnickim%20normativima%20za%20sisteme%20za%20odvodenje%
20dima%20i%20topl
ote%20nastalih%20u%20po%C5%BEaru.pdf

 

 1. PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA RUČNE I PREVOZNE APARATE ZA GAŠENJE POŽARA (“Sl. glasnik RS”, br. 74/2009);

Link: http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2009_09/t09_0103.htm

 

 

 1. PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA INSPEKTORE ZAŠTITE OD POŽARA (“Sl. glasnik RS”, br. 8/2013);

Link: http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2013_01/t01_0466.htm

 

 

 1. PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU ZAŠTITE OD POŽARA PREMA KATEGORIJI UGROŽENOSTI OD POŽARA (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2021);

 

 • Pravilnik o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštiti od požara u subjektima prve, druge i treće kategorije ugroženosti od požara (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2021);

Link: https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_organizovanju_zastite_od_pozara
_prema_kategoriji_ugrozenosti_od_pozara.html

 

 

 1. PRAVILNIK O POSEBNIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA KOJA DOBIJAJU OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLISANJA INSTALACIJA I UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA I INSTALACIJA POSEBNIH SISTEMA (“Sl. glasnik RS”, br. 52/2015 i 59/2016);

Link: https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-uslovi-ovlascenje-kontrolisanja-instalacija-uredjaja-za-gasenje-pozara.html

 

 1. PRAVILNIK O POSEBNOJ OBUCI I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA (“Sl. glasnik RS”, br. 92/2010 i 11/2011, 16/2018, 25/2018 – isp.);

Link: https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-posebnoj-obuci-polaganju-strucnog-ispita-oblasti-zastite-pozara.html

 

 1. PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA INSTALACIJE HIDRANTSKE MREŽE ZA GAŠENJE POŽARA (“Sl. glasnik RS”, br. 3/2018);

Link: https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_tehnickim_normativima
_za_hidrantsku_mrezu_za_gasenje_pozara.html

 

 1. PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA I OBJEKATA JAVNE NAMENE ( glasnik RS”, br. 22/2019);

Link: https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-tehnickim-normativima-zastitu-pozara-stambenih-poslovnih-objekata-objekata.html

 

 1. PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKIH OBJEKATA OD POŽARA (“Sl. glasnik RS”, br. 1/2018 i 81/2023);

Link: https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-tehnickim-normativima-zastitu-industrijskih-objekata-pozara.html

 

 1. PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA OD POŽARA (“Sl. glasnik RS”, br. 20/2019);

Link: http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2019_03/t03_0447.htm

Koraci za sigurnu zaštitu od požara uz JOB d.o.o.

Zaštita od požara je važna za svako pravno lice. JOB d.o.o. će Vam omogućiti da pored ispunjene zakonske obaveze budete u potpunosti sigurni da ste minimalizovali rizik od požara.

Tim JOB d.o.o. ima rešenje

Sve zaposlene u JOB-u odlikuje stručnost, ljubaznost i potpuna odgovornost za sopstveni rad.

Pouzdan partner za budućnost Vašeg biznisa.

Početne konsultacije su neobavezne i besplatne.