Pregled propisa ZOP

//Pregled propisa ZOP
Pregled propisa ZOP 2018-07-27T08:59:13+00:00
 1. Zakon o zaštiti od požara
 2. Zakon o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima
 3. Zakon o transportu opasnog tereta
 4. Zakon o prometu eksplozivnih materija
 5. Uredba o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara
 6. Uredba o pokretnoj opremi pod pritiskom
 7. Uredba o merama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja i lemljenja
 8. Pravilnik o vatrogasno-spasilačkoj službi i vatrogasno-spasilačkom obezbeđenju na aerodromima
 9. Pravilnik o tehničkim zahtevima za sisteme za gašenje požara pirotehnički generisanim aerosolom
 10. Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom
 11. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara
 12. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija
 13. Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru
 14. Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara
 15. Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za detekciju eksplozivnih gasova i para
 16. Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru
 17. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za ručne i prevozne aparate za gašenje požara
 18. Pravilnik o programu i načinu polaganja posebnog stručnog ispita za inspektore zaštite od požara
 19. Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kategoriji ugroženosti od požara