Pregled propisa ZOP

Požari mogu da naprave ogromnu štetu, posebno u velikim preduzećima. Kako bi se obezbedili zaposleni i kompanija, razvoj strategije zaštite od požara je neophodan.

 1. Zakon o zaštiti od požara
  ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni)
 2. Zakon o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima
 3. Zakon o transportu opasnog tereta
  ZAKON o transportu opasnog tereta „Službeni glasnik RS“, br. 88 od 23. novembra 2010, 104 od 23. decembra 2016 – dr. zakon, 83 od 29. oktobra 2018 – dr. Zakon
 4. ZAKON O TRANSPORTU OPASNE ROBE („Sl. glasnik RS“, br. 104/2016, 83/2018, 95/2018 – dr. zakon i 10/2019 – dr. zakon)
 5. Zakon o prometu eksplozivnih materija
 6. Uredba o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara
 7. Uredba o pokretnoj opremi pod pritiskom
 8. Uredba o merama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja i lemljenja
 9. Pravilnik o tehničkim zahtevima za sisteme za gašenje požara pirotehnički generisanim aerosolom
 10. Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom
 11. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara
  Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („sl. glasnik rs“, br. 80/2015, 67/2017 i 103/2018)
 12. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija
 13. Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni otpornih prema požaru
 14. Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara
 15. Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za detekciju eksplozivnih gasova i para
 16. Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvođenje dima i toplote nastalih u požaru
 17. Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za ručne i prevozne aparate za gašenje požara
 18. Pravilnik o programu i načinu polaganja posebnog stručnog ispita za inspektore zaštite od požara
 19. Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kategoriji ugroženosti od požara
  Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kategoriji ugroženosti od požara „Službeni glasnik RS“, broj 6 od 29. januara 2021.
 20. Pravilnik o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavlјanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge i treće kategorije ugroženosti od požara „Službeni glasnik RS“, broj 6 od 29. januara 2021.
 21. Pravilnik o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema („sl. glasnik rs“, br. 52/2015 i 59/2016)
 22. Pravilnik o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara „Službeni glasnik RS“, br. 92 od 5. decembra 2010, 11 od 22. februara 2011, 16 od 5. marta 2018, 25 od 30. marta 2018 – ispravka
 23. Pravilnik o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara („Sl. glasnik RS“, br. 3/2018)
 24. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene („Sl. glasnik RS“, br. 22/2019)
 25. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara („Sl. glasnik RS“, br. 1/2018)
 26. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ugostitelјskih objekata od požara („Službeni glasnik RS“, broj 20 od 22. marta 2019.)

Koraci za sigurnu zaštitu od požara uz JOB d.o.o.

Zaštita od požara je važna za svako pravno lice. JOB d.o.o. će Vam omogućiti da pored ispunjene zakonske obaveze budete u potpunosti sigurni da ste minimalizovali rizik od požara.

Tim JOB d.o.o. ima rešenje

Sve zaposlene u JOB-u odlikuje stručnost, ljubaznost i potpuna odgovornost za sopstveni rad.

Pouzdan partner za budućnost Vašeg biznisa.

Početne konsultacije su neobavezne i besplatne.