ISO 27001:2013

//ISO 27001:2013
ISO 27001:2013 2018-07-26T13:10:02+00:00

ISO 27001:2013 je međunarodni standard koji sadrži zahteve koji se odnose na zaštitu i bezbednost informacija. Standardom je definisatno da je Informacija imovina koja kao i ostala važna imovina u poslovanju ima vrednost za organizaciju i mora biti stalno odgovarajuće štićena.

Standard ISO 27001:2013 definiše način postupanja poslovne organizacije da bi se osigurala zaštita i bezbednost informacija. Obezbeđuje model za utvrđivanje, sprovođenje, funkcionisanje, nadzor, proveru, održavanje i poboljšanje sistema menadžmenta bezbednosti informacija.

U 21. veku je dominantan elektronski oblika obrade, prenosa i skladištenja informacija. Uvođenjem  kontrole oblika prenosa, čuvanja, obrade i distribucije informacija, posredno se obezbeđuje i njena zaštita.

Standard ISO 27001:2013 je  kompatabilan sa standardom ISO 9001.

Implementacijom ISO 27001:2013, preventivnim aktinostima smanjite rizik od oštećenja i gubitka informacija, obezbedite da zaposleni poštuju pravila korištenja informacionog sistema (lozinka, pristup dokumentima, čuvanje dokumenata i sl.) i povećaju odgovornost, smanjite troškove, obezbedite usaglašenost sa važećim zakonskim propisima.

Poverite našoj kompaniji implementaciju ISO 27001:2013 i uverite svoje klijente i poslovne partnere da prema informacijama postupate odgovorno i da se one koriste i distribuiraju profesionalno i sigurno.