Pregled propisa u oblasti zaštite životne sredine

Poštovanje propisa za bezbednost i zdravlje na radu nije samo zakonska obaveza, već investicija da zaposleni budu uspešni i efikasni.

Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – dr. zakon i 95/2018 – dr. zakon)

Zakon o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon)

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 95/2018 – dr. zakon)

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/2004, 36/2009)

Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/2004, 88/2010)

Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 25/2015 i 109/2021)

Zakon o zaštiti vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 10/2013 i 26/2021 – dr. zakon)

Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“, br. 96/2021)

Zakon o hemikalijama („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015)

Zakon o biocidnim proizvodima („Sl. glasnik RS“, br. 109/2021)

Zakon o zaštiti zemljišta („Sl. glasnik RS“, br. 112/2015)

Zakon o vodama („Sl. glasnik RS“, br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 – dr. zakon)

Zakon o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispr., 14/2016, 95/2018 – dr. zakon i 71/2021)

Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009)

Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009, 93/2012)

Pravilnik o sadržini obaveštenja o novom seveso postrojenju odnosno kompleksu, postojećem seveso postrojenju, odnosno kompleksu i o trajnom prestanku rada seveso postrojenja, odnosno kompleksa („Sl. glasnik RS“ br. 41/2010)

Pravilnik o Listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa („Sl. glasnik RS“, br. 41/2010, 51/2015 i 50/2018)

Pravilnik o listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa („Sl. glasnik RS“, br. 41/2010, 51/2015 i 50/2018)

Pravilnik o sadržini politike prevencije udesa i sadržini i metodologiji izrade Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa („Sl. glasnik RS“ br. 41/2010)

Pravilnik o metodologiji za izradu projekata sanacije i remedijacije („Sl. glasnik RS“ br. 74/2015)

Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim gumama („Sl. glasnik RS“ br. 104/2009, 81/2010)

Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“, br. 56/2010, 93/2019 i 39/2021)

Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada („Sl. glasnik RS“, br. 60/2009, 101/2010, 48/2017, 80/2017, 98/2017, 38/2018 i 6/2021)

Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima („Sl. glasnik RS“ br. 71/2010)

Pravilnik o postupanju sa otpadom koji sadrži azbest („Sl. glasnik RS“ br. 75/2010)

Pravilnik o postupanju sa uređajima i otpadom koji sadrži RSV („Sl. glasnik RS“ br. 37/2011)

Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 48/2019)

Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada („Sl. glasnik RS“, br. 92/2010 i 77/2021)

Pravilnik o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima („Sl. glasnik RS“ br. 86/2010)

Pravilnik o načinu i postupku za upravljanje otpadnim fluorescentnim cevima koje sadrže živu („Sl. glasnik RS“ br. 97/2010)

Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim vozilima („Sl. glasnik RS“ br. 98/2010)

Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije („Sl. glasnik RS“ br. 98/2010)

Pravilnik o listi električnih i elektronskih proizvoda, merama zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektronske opreme koja sadrži opasne materije, načinu i postupku upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda („Sl. glasnik RS“ br. 99/2010)

 

 

Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog obaveštenja, načinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje („Sl. glasnik RS“ br. 17/2017)

Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 69/2005)

Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke („Sl. glasnik RS“ br. 72/2010)

Pravilnik o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru („Sl. glasnik RS“ br. 1/2013)

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o hemikalijama („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011)

Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista („Sl. glasnik RS“ br. 100/2011)

Uputstvo o utvrđivanju preventivnih mera za bezbedno čuvanje, skladištenje, odnosno korišćenje naročito opasnih hemikalija („Sl. glasnik RS“ br. 6/2017)

Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („Sl. glasnik RS“ 104/2009)

Pravilnik o granicama radioaktivne kontaminacije lica, radne i životne sredine i načinu sprovođenja dekontaminacije („Sl. glasnik RS“ br. 38/2011)

Pravilnik o upravljanju radioaktivnim otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 60/2011)

Pravilnik o granicama izlaganja jonizujućim zračenjima i merenjima radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima („Sl. glasnik RS“, br. 86/2011 i 50/2018)

Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola („Sl. Glasnik RS“ br. 84/2005)

Uredba o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 109/2009 i 8/2010)

Zaštita životne sredine je važnija nego što mislimo.

Održivi razvoj je preduslov za budućnost poslovanja. Da bi smo sačuvali zdravu sredinu, zaštita životne sredine je prioritet.

Tim JOB d.o.o. ima rešenje

Svi zaposleni u JOB d.o.o. su odgovorni za poštovanje doslednosti propisa, naprednih standarda i dobrih službenih praksi.

Pouzdan partner za budućnost Vašeg biznisa.

Početne konsultacije su neobavezne i besplatne.