Pravila ZOP

Pravila ZOP 2018-07-26T13:14:27+00:00

Najbolja zaštita od požara je prevencija i planiranje!

Pravila zaštite od požara je normativni akt propisan Zakonom o zaštiti od požara  (“Sl.Glasnik RS”, br. 111/2009 i 20/2015) koji se primenjuje od 04.03.2015. godine i  kojim su sva pravna lica, koja su vlasnici odnosno korisnici poslovnih, industrijskih i objekata javne namene i slobodnostojećih garaža, a koji nisu u obavezi da imaju Plan zaštite od požara prema članu 27. ovog Zakona, kao i objekti u trećoj kategoriji ugroženosti od požara i stambene zgrade, u obavezi da ga donesu.

Pravila zaštite od požara analiziraju objekte, proces rada, opremu, sredstva i instalacije za zaštitu od požara. Propisuju plan evakuacije, uputstva za postupanje u slučaju požara, način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara, kao i prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih za sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara. Time je obuhvaćen i proračun maksimalnog broja ljudi koji se mogu bezbedno evakuisati iz objekta.

Stojimo vam na raspolaganju i radimo sa punom posvećenošću i profesionalizmom sa ciljem da, vi, naši klijenti budete zadovoljni našom uslugom i da imate bezbedno okruženje. Dobićete ekspertizu najvišeg nivoa, sistematičan pristup koji uvek počinje detaljnom analizom potreba na organizacionom, timskom i individualnom nivou.

Naša kompanija želi da vaši objekti, poslovne prostorije i ono što je najvažnije, vaši zaposleni i životna sredina, budu bezbedni i zaštićeni od požara.