Konsultant za poslove ZOP

//Konsultant za poslove ZOP
Konsultant za poslove ZOP 2018-07-26T13:11:02+00:00

U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (“Sl.Glasnik RS”, br. 111/2009 i 20/2015) sva pravna lica u obavezi su da organizuju sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenih mera zaštite od požara, kao i da obezbede adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara.

Pružamo usluge konsultanta za poslove zaštite požara za pravna lica, koja su razvrstana u III

kategoriju ugroženosti od požara (npr. javni poslovni objekti u kojima se okuplja do 200 lica, visoki stambeni objekti koji  nisu razvrstani  po drugom kriterijumu, otvoreni sportski stadioni, poslovne zgrade koje ne spadaju u visoke objekte, proizvodni objekti koji nisu visoko požarno ugroženi, skladišta i magacini u kojima se ne uskladištavaju lako zapaljivi materijali, muzeji i kulturne ustanove, veće  zanatske radnje itd).

Naši zaposleni kao konsultanti za poslove zaštite od požara su diplomirani inženjeri sa dugogodišnjim iskustvom na poslovima zaštite od požara i potrebnim licencama, i omogućiće vam:

  • sprovođenje osnovne obuke radnika i proveru znanja iz oblasti Zaštita od požara
  • organizovanje redovnog servisa opreme za zaštitu od požara, u skladu sa propisima
  • blagovremeno savetovanje i instrukcije za unapređenje zaštita od požara
  • vođenje i izradu kompletne dokumentacije iz ove oblasti u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara
  • prisustvo pri svakom inspekcijskom nadzoru u objektu.

Naša posvećenost kvalitetu predstavlja argument u kvalitetu naših usluga, kojim garantujemo vaš miran san i vaš uspeh!