Konsultant za poslove ZOP

Požari mogu da naprave ogromnu štetu, posebno u velikim preduzećima. Kako bi se obezbedili zaposleni i kompanija, razvoj strategije zaštite od požara je neophodan.

Obavlјanje poslova organizovanja zaštite od požara

U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni) sva pravna lica u obavezi su da organizuju sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenih mera zaštite od požara, kao i da obezbede adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara.

Pružamo usluge obavlјanja poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima druge kategorije ugroženosti od požara (npr. javni i poslovni objekti u kojima se okuplja od 200 do 1000 lica i poslovni objekti koji spadaju u kategoriju visokih objekata, industrijski objekti površine preko 300m2 koji ne ispunjavaju druge uslove propisane Uredbom ) i treće kategorije ugroženosti od požara (npr. javni poslovni objekti u kojima se okuplja do 200 lica, visoki stambeni objekti koji nisu razvrstani po drugom kriterijumu, otvoreni sportski stadioni, poslovne zgrade koje ne spadaju u visoke objekte, proizvodni objekti koji nisu visoko požarno ugroženi, skladišta i magacini u kojima se ne uskladištavaju lako zapaljivi materijali, muzeji i kulturne ustanove, veće zanatske radnje itd).

Naši zaposleni kao konsultanti za poslove zaštite od požara su diplomirani inženjeri sa dugogodišnjim iskustvom na poslovima zaštite od požara i potrebnim licencama, i omogućiće vam:

  • sprovođenje osnovne obuke radnika i proveru znanja iz oblasti Zaštita od požara
  • vođenje elektronske evidencije o raspoloživoj opremi za zaštitu od požara u kojoj svi uređaji moraju biti registrovani putem bar koda
  • organizovanje redovnog servisa opreme za zaštitu od požara, u skladu sa propisima
  • blagovremeno savetovanje i instrukcije za unapređenje zaštita od požara
  • vođenje i izradu kompletne dokumentacije iz ove oblasti u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara
  • prisustvo pri svakom inspekcijskom nadzoru u objektu.

Naša posvećenost kvalitetu predstavlja argument u kvalitetu naših usluga, kojim garantujemo vaš miran san i vaš uspeh!

Koraci za sigurnu zaštitu od požara uz JOB d.o.o.

Zaštita od požara je važna za svako pravno lice. JOB d.o.o. će Vam omogućiti da pored ispunjene zakonske obaveze budete u potpunosti sigurni da ste minimalizovali rizik od požara.

Tim JOB d.o.o. ima rešenje

Sve zaposlene u JOB-u odlikuje stručnost, ljubaznost i potpuna odgovornost za sopstveni rad.

Pouzdan partner za budućnost Vašeg biznisa.

Početne konsultacije su neobavezne i besplatne.