Politika integrisanog sistema menadžmenta

JOB d.o.o. – Potpuna usluga bezbednosti i zdravlja na radu od planiranja do procene rizika, preko edukativnih radionica do same izvedbe projekata.

JOB je organizacija koja je upućena na rad sa ljudima. Pružajući konsultantske usluge, poslovima pristupa sistemski, kako kroz upravljanje sistemima i procesima unutar organizacije, tako i kod klijenata.

Unapređenje kvaliteta poslovanja

Zbog želje da u svim domenima unapredi kvalitet poslovanja i zadovolji najviše standarde dobre poslovne prakse, kao i da ih prevaziđe, JOB donosi Politiku integrisanog menadžment sistema sa jasno definisanim strateškim ciljevima:

  1. Kontinuitet u povećanju kvaliteta pružanja usluga kroz implementaciju i sertifikaciju integrisanog sistema menadžmenta, uvodeći u svoje poslovanje standarde ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO/IEC 27001:2013;
  2. Okrenutost ka realnim potrebama klijenta sa ciljem ostvarenja dugoročno kvalitetne saradnje na obostrano zadovoljstvo;
  3. Zadovoljenje zahteva, potreba i očekivanja svih naših zainteresovanih strana;
  4. Usaglašenost svih procesa poslovanja sa zakonskom regulativom i standardima dobre poslovne prakse;
  5. Pravovremeno identifikovanje, analiza i upravljanje potencijalnim rizicima po poslovanje organizacije, životnu sredinu, bezbednost i zdravlje zaposlenih i bezbednost informacija;
  6. Pružanje usluga koje zadovoljavaju najviše standarde u pogledu kvaliteta;
  7. Poboljšanje učinka rada i mera u pogledu zaštite životne sredine i upravljanja otpadom;
  8. Obezbeđenje uslova za stalno smanjenje negativnog i intenziviranje pozitivnog uticaja koje procesi rada u JOB-u mogu imati na zdravlje i bezbednost zaposlenih, zaštitu životne sredine i bezbednost informacija;
  9. Motivacija i stimulacija kreativnosti zaposlenih, njihovih inicijativa i odgovornosti, sa ciljem postizanja maksimalnih rezultata u radu, zadovoljstva zaposlenih i konstantnog poboljšanja kvaliteta poslovanja;
  10. Poštovanje etike i društvenih vrednosti.

 

U nastojanju da stalno poboljšavaju kvalitet svog poslovanja, rukovodstvo i zaposleni u preduzeću JOB DOO, privrženi su Politici integrisanog menadžment sistema i odgovorni su za njeno sprovođenje u skladu sa implementiranim međunarodnim standardima, ujedno radeći na ostvarenju ciljeva koji iz nje proističu.

U Beogradu, 17.01.2022.

Bezbedan rad je preduslov za uspešan biznis.

Kompanije moraju da obezbede zdravo i sigurno okruženje za svoje radnike, kupce i partnere.

Tim JOB d.o.o. ima rešenje

Pridružite se našoj misiji: sa Vama stvaramo bezbedno i zdravo radno okruženje za sve.

Pouzdan partner za budućnost Vašeg biznisa.

Početne konsultacije su neobavezne i besplatne.